RegulaminRegulamin biblioteki szkolnej i szkolnego centrum multimedialnego

1.Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów/ słuchaczy, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców (prawnych opiekunów) oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, słuchacze, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice (prawni opiekunowie).
3. Do zadań biblioteki należy:
    1. gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
    2. umożliwienie korzystania ze zbiorów na miejscu i wypożyczanie ich poza    bibliotekę,
    3. prowadzenie edukacji czytelniczej uczniów w grupach bądź w oddziałach.
4. Zbiory biblioteczne bądź ich część mogą być przekazywane w depozyt do poszczególnych pracowni szkolnych.
5.Warunki korzystania ze zbiorów bibliotecznych:
   1. wypożyczalnia udostępnia swoje zbiory w ciągu roku szkolnego,
   2. każdy czytelnik zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem biblioteki,
   3. korzystanie z biblioteki jest bezpłatne,
   4. czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych  książek, czasopism i zbiorów specjalnych
   5. do końca roku szkolnego wszystkie wypożyczone zbiory powinny być zwrócone,
   6. w przypadkach uzasadnionych biblioteka może żądać zwrotu zbiorów przed upływem ustalonego terminu.
6. Zasady wypożyczania zbiorów biblioteki:
    1. czytelnik może wypożyczać zbiory wyłącznie na swoje nazwisko,
    2. nie można wypożyczonych zbiorów oddawać samowolnie innemu czytelnikowi,
    3. czytelnik może zarezerwować potrzebne mu zbiory,
    4. jeżeli czytelnik nie zgłosi się po zarezerwowane zbiory w oznaczonym terminie, mogą zostać wypożyczone innemu czytelnikowi.
7. Poszanowanie zbiorów biblioteki:
    1. czytelnik zobowiązany jest do ochrony zbiorów przed zniszczeniem,
    2. w przypadku zagubienia lub zniszczenia zbiorów należy je odkupić, ewentualnie, po uzgodnieniu z bibliotekarzem, dostarczyć do biblioteki pozycję, której wartość materialna i merytoryczna będzie porównywalna z utraconym egzemplarzem,
   3. zbiory biblioteki stanowią własność społeczną, którą powierza się czytelnikom.
8. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych:
    1. z komputera w bibliotece mogą korzystać nieodpłatnie wszyscy uczniowie/słuchacze
i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki i centrum multimedialnego,
    2. komputer w centrum multimedialnym służy do wyszukiwania informacji w sieci Internet potrzebnych w przygotowaniu do lekcji oraz do korzystania z programów,
    3. praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody dyżurującego nauczyciela; uczeń/słuchacz może korzystać z komputera poza swoimi godzinami lekcyjnymi,
    4. przed rozpoczęciem pracy należy się wpisać do zeszytu korzystających z komputera,
każdy użytkownik korzysta tylko ze swojego konta po użyciu indywidualnego loginu i hasła,
    5. jednorazowo można korzystać z komputera do ½ godziny; czas ten może ulec wydłużeniu do 1 godziny – jeżeli nie będzie wielu chętnych,
    6. istnieje możliwość rezerwacji komputera na ½ godziny,
    7. uczeń/słuchacz może skorzystać na miejscu z programów multimedialnych posiadanych przez bibliotekę,
    8. nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela (włączać i wyłączać komputera, rozłączać kabli zasilających),
    9. nie wolno zmieniać ustawień komputera, wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych,
   10. wydruk dokumentów jest płatny,
   11. za niestosowanie się do regulaminu nakładane będą kary: naprawienie wyrządzonych szkód oraz zakaz korzystania z komputera przez wyznaczony czas.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz